Qualche video sul Judo

 

 
 

JU NO KATA di Jigoro Kano e Yoshiaki Yamashita

    https://youtu.be/llpUkJCklpo

 

 
   
                                                               Judo anche Kata...